Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website van ALIY(verder genoemd: ‘de website’) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de website onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de website wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van ALIY. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze website bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website, of de websites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit ALIY dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen.
Daarnaast zijn alle prijzen vermeldt op onze website exclusief BTW.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein en eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Waarom gebruiken wij cookies? Wij plaatsen cookies op uw computer voor het leveren van een betere beleving, gebruikerservaring en volledige werking van deze website. Cookies worden dus gebruikt om deze website optimaal te laten functioneren en bezoek aan deze website volgen. Wij kunnen bezoekers van deze website niet herleiden tot de pc’s die bezoekers gebruiken en evenmin tot een persoon, want cookies slaan geen informatie op over naam, leeftijd, geslacht, en andere persoonlijke gegevens. Dat is strijdig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tenslotte gebruiken wij cookies om advertenties af te stemmen op uw interesse en om te voorkomen dat dezelfde advertenties meerdere malen worden getoond.

Wij gebruiken de volgende cookies
Functionele cookies met de cookienamen: CAKEPHP, sessionid, csrftoken. Deze cookies zijn nodig voor de werking van deze website. Zonder deze cookies zouden functies als inloggen, elektronische betalen en het versturen van formulieren niet functioneren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om tijdelijk voorkeuren op te slaan. Ze worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor krijgen wij inzicht welke pagina’s het vaakst bezocht worden. Google Analytics geeft eveneens aan of de website goed functioneert. Deze cookies dragen bij aan het gebruikersgemak van onze bezoekers en helpen ons deze website steeds weer te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarop hebben wij geen invloed. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers. Er is ook daar sprake van een voldoende bescherming van eventuele persoonsgegevens.

Social Media
Onze website biedt de mogelijkheid om onze webpagina’s te promoten op sociale netwerken (voorbeeld: Facebook). Sociale media hanteren hun eigen privacyverklaring en waarborgen een voldoende bescherming van eventuele persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op overeenkomsten tussen klant en ALIY, bij akkoord gaan offerte.

Artikel Identiteit

Bedrijfsnaam:                 ALIY
Tel:                                   06 86 124 886
E-mail:                             info@aliy.eu
BTW:                               NL003125302B27
KvK:                                76858332
IBAN:                              NL02 KNAB 0403 2348 83

Artikel 1 Definities
1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen ALIY en een klant. Verder aan te halen als AV ALIY.
2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen ALIY en een klant.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ALIY en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden en/of hosten van een website.
4. Klant: de afnemer van diensten van ALIY. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.
6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tussen ALIY en een klant bestaan.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door ALIY. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door ALIY uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen ALIY en klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van ALIY zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
2. De website van ALIY geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat ALIY een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat ALIY een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
2. Facturatie vindt in beginsel 50% voor aanvang en 50% na oplevering plaats, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
4. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan al in de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen aan ALIY.
6. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Indien de klant een papieren factuur wenst, dan zal zij ALIY hier elf om dienen te verzoeken. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de klant een papieren factuur wenst.
7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan ALIY te verstrekken.
8. Indien ALIY de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan krijgt de klant digitaal een betalingsherinnering.
9. Indien de klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan ALIY, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen voor rekening van de klant.
10. ALIY is bovendien gerechtigd zonder naderer kennisgeving de website op non-actief te zetten als de betaling langer dan 20 dagen uitblijft.

Artikel 5 Onderhoud
1. Voor het onderhouden van de website biedt ALIY onderhoudscontracten aan.
2. Dit onderhoud ziet toe op:
a. het doorvoeren van software updates een keer per maand;
b. problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates worden gratis verholpen;
c. het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.
3. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van ALIY zelf. ALIY kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant. De toestemming hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij ALIY dienen aan te geven.
Indien de klant wenst dat ALIY naar de klant toekomt, dan wordt dit gezien als meerwerk hetgeen apart gefactureerd zal worden. Dit zal vooraf met de klant besproken worden
4. Het updaten van een website thema valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud.
Indien een klant hieraan behoefte heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.
5. Voor klanten die tegen betaling maandelijks beveiligd zijn tegen hacking, geldt in beginsel dat hacks binnen 48 uur na kennisgeving kosteloos worden hersteld.

Artikel 6 Verplichtingen klant
1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
2. De klant dient er in geval van een onderhoudscontract zorg voor te dragen dat ALIY te allen tijde bij de website kan. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van loggegevens aan ALIY gecommuniceerd dient te worden.
3. De klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

Artikel 7 Verplichtingen ALIY/Uitvoering overeenkomst
1. ALIY en de klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en ALIY zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.
2. De klant is gehouden om alle door ALIY verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan ALIY na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de klant besluit de opdracht terug te trekken, kan ALIY haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In alle drie de gevallen zal ALIY een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten.
In geval van ontbinding is ALIY volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.
3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat ALIY er voor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Indien er geen onderhoudscontract is afgenomen, vervalt nadien elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.
4. Er wordt elke dag een back-up gemaakt van de database en de websitebestanden. Dit betekent dat de dan geldende instellingen worden opgeslagen. Als gevolg hiervan kan ALIY maximaal een 7 dagen oude back-up voor de klant terugzetten. Afhankelijk van de gemaakte afspraken zal dit vallen onder het onderhoudscontract of onder meerwerk.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk
1. ALIY brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de klant. De klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal ALIY deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen, tenzij de aard van de werkzaamheden zodanig is dat er als het ware een nieuw project ontstaat. In dit specifieke geval kan ALIY in overleg met de klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.
2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal ALIY dit eerst met de klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

Artikel 9 Duur en beëindiging
1. Het afnemen van een website bij ALIY betekent in beginsel dat de klant ook zijn hosting bij ALIY onderbrengt, tenzij anders is overeengekomen. De hostingtermijn bedraagt een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De hostingkosten worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
2. Indien de klant aan het einde van de looptijd van de hosting/server naar een andere host of provider wil overstappen zal ALIY hieraan alle medewerking verlenen. Voor de back-ups wordt eenmalig een administratieve vergoeding en het maken van back-ups € 250,- gerekend.
3. Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor minimaal een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De kosten voor dit onderhoudscontract worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
4. Opzegging van de hosting dan wel het onderhoudscontract dient schriftelijk en één maand voor het einde van de looptijd te gebeuren.
5. Indien klant de hosting of server bij ALIY heeft gehuurd krijgt de klant geen toegang tot de hosting of server vanwege de AVG wet. Dit omdat de gegevens van andere aanwezige klanten te beschermen in de hosting of server. Klant kan bij einde contract altijd de back-ups opvragen bij ALIY van het:
a. Bestanden en mappen in eigen domein
b. Database van eigen domein
c. E-mail van eigen domein
6. ALIY spreekt bij het einde overeenkomst met de klant af wanneer de back-ups en verhuiscode(s) van het domein worden geleverd.
7. Bij einde overeenkomst verstuurd ALIY de back-ups en het verhuiscodes per e-mail naar de klant en de website wordt offline gehaald.
8. Wanneer klant opzegt tijdens het ontwikkelproces van de opdracht wordt de vooruitbetaling niet terugbetaald vanwege de kosten die ALIY daarvoor heeft gemaakt.
9. Wanneer ALIY opzegt tijdens het ontwikkelproces van de opdracht wordt de vooruitbetaalde door ALIY volledig terugbetaald.

Artikel 10 Back-up proces bij beëindiging
1. Indien klant heeft gekozen voor beëindiging van overeenkomst dan kan men een back-up opvragen van alle opslag (files, mappen, e-mails en databases).
2. Datum levering van back-up wordt door ALIY medegedeeld en deze zal plaats vinden voor de datum van einde overeenkomst of nadat de klant overeenkomst heeft opgezegd.
3. Wanneer ALIY aan de slag gaat met het uitvoeren van de back-up, worden de rechten van de website beperkt of de website wordt offline gehaald.
4. Punt 3 is noodzakelijk omdat de back-ups data bevat van het verleden. Als de website online blijft en er wordt een nieuwe data aangemaakt of een bestelling geplaatst, dan bevat de back-up de nieuwe data niet. Daarom is het noodzakelijk om de rechten van de website te beperken of offline te gaan. 
5. ALIY bespreekt alvorens met de klant wat beter is voor beide partijen.
6. Indien klant niet akkoord gaat om offline te gaan of beperkt te worden in rechten, dan levert ALIY alsnog de back-up en meldt de datum en tijdstip van de back-up aan de klant. Alle gegevens en data na de gemelde datum en tijdstip is niet meegenomen in de back-up. ALIY is daar niet aansprakelijk voor omdat de klant niet akkoord is gegaan om beperkt te worden in rechten of om offline te gaan.
7. ALIY werkt graag mee en zoekt samen met de klant naar de oplossing. Bij zonder resultaat bepaalt ALIY wat op dat moment beter is en is niet aansprakelijk voor zijn besluit.

Artikel 11 Levering en levertijd
1. De klant krijgt één feedbackronde om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
2. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen.
Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
4. ALIY geeft schriftelijk bij de klant aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
5. De finale levertijd zal steeds in overleg met de klant aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
6. Indien de klant, ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan ALIY ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de klant over te dragen waarmee ALIY waarmee zij aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet.
Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen twee maanden.
7. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de klant:
a. toegang gegevens tot een emailaccount van zijn website
b. een online support van +/- 30 minuten hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website
c. een document met alle inloggegevens CMS en E-mail.
8. Bij de finale levert ALIY alleen inloggegevens tot de CMS en E-mail:
a. Mocht de hosting/server bij ALIY is gehuurd dan heeft klant daar geen toegang op.
b. Mocht de hosting/server bij een ander provider is gehuurd dan dient de klant zelf daarvan de administratie te houden.

Artikel 12 Eigendom
1. Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij ALIY. De klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.
2. Zodra de website door de klant is geaccordeerd wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de lay-out te gaan wijzigen. Het licentie voor de lay-out blijft eigendom van ALIY en ALIY hoort onder in de footer of bij winkelwagen benoemd worden met een verwijzing naar aliy.eu.
3. Door ALIY geregistreerde domeinnamen voor klanten, komt onder naam van ALIY te staan maar is eigendom van de klant.
4. Copyright melding onderin de footer of bij de winkelwagen mag niet zonder toestemming verwijderd worden.
5. ALIY mag alle gemaakt werk zoals webshop, website en alle andere designs gebruiken als promotie of als portfolio op eigen website en social media.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. ALIY verzorgt door middel van haar onderhoudscontracten voor het gebruik van actuele software/plug-ins. Zij is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software/plug-ins. Indien de klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software/plug-ins, dan zal zij uit eigener beweging en zo spoedig mogelijk met ALIY hierover contact op dienen te nemen.
2. ALIY levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software/plug-in updates van dat moment. ALIY heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen onderhoudscontracten in. Mocht de klant nog geen onderhoudscontract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.
3. ALIY is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.
4. ALIY erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden van de website van de klant indien de klant de hosting elders dan bij ALIY heeft ondergebracht.
5. ALIY garandeert dat de door haar geïnstalleerde software op dat moment up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug ins. Voor het overige verstrekt ALIY geen garanties.
6. ALIY is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

Artikel 14 Overmacht
1. ALIY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is.
Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die ALIY voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.
2. In geval van onmacht aan de zijde van ALIY worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van ALIY langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 15 Privacy
1. Indien de gegevens van de klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt.
Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de klant is verkregen.
2. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.
3. Alle e-mails van de klanten van webshop eigenaren worden opgeslagen in onze beveiligde database. Jaarlijks worden deze e-mail gebruikt voor marketingdoeleinden om potentiële klanten te bereiken. Klant geeft hier toestemming voor en meld dit ook in zijn eigen privacybeleid.

UPDATE 

– 29-04-2021
Artikel 12 Eigendom
4. Copyright melding onderin de footer of bij de winkelwagen mag niet zonder toestemming verwijderd worden.
5. ALIY mag alle gemaakt werk zoals webshop, website en alle andere designs gebruiken als promotie of als portfolio op eigen website en social media.

Aangemaakt op 9-9-2018
Laatste update op 29-04-2021